Animació a la lectura

TERESA MOYA

 

Per al treball final, he escollit l'opció C. He pensat diferents activitats que es podrien realitzar en un crèdit variable anomenat Animació a la lectura pensat per al segon cicle d'ESO dins l'àrea de Llengua i literatura catalana. També es podrien aplicar, però, alguna de les següents activitats en el crèdit comú per fer-lo més amè.

 Són activitats al voltant de la lectura de diferents textos: premsa, novel·la, rondalles...

 Començarem per fer-los treballar els llibres. A partir de l'adreça de www.llibres.com  els alumnes haurien de fer les activitats següents:

1) Enumerar els diferents gèneres novel·lístics (històrica, negra i de misteri, ciència-ficció, terror, eròtica) que existeixen i nomenar dos títols de cada un dels assenyalats en els apartats.

Això ho poden trobar a http://www.grec.net/llivirt/mp.pgm?F=HALL.

2) Imprimir l'argument de dos llibres que els interessi que no sigui de ficció (guies de viatges, per exemple).

3) Explicar què els ha cridat més l'atenció sobre aquesta llibreria virtual i enumerar quins productes culturals els vindria de gust comprar.

 Amb aquestes i altres activitats es pretén que descobreixin una llibreria a internet on poden consultar les novetats dels diferents gèneres i animar-los, per tant, a llegir.

 A continuació, els faríem descobrir la premsa virtual. Els faríem visitar les pàgines del www.elperiodico.es i la de www.avui.com. I demanar-los les activitats següents:

1) Imprimeix la notícia internacional que més t'hagi impactat.

2) Fes un resum de dues notícies de l'apartat de nacional.

3) Busca a la cartellera de l'Avui les novetats del cinema. Explica quina pel·lícula t'agradaria  més veure i per què.

4) Llegeix una notícia de l'apartat de Societat. A continuació redacta'n tu una seguint l'estil però amb la informació inventada o bé relacionada amb el teu entorn escolar.

5) Aconsegueix un exemplar d'un dels dos diaris anteriors. Compara l'edició virtual a l'edició en paper. Quins avantatges i inconvenients trobes a cada una de les versions? Pots llegir diaris que no siguin del mateix dia en la versió paper?, i en la versió virtual? Consulta el diari del dia del teu aniversari de l'Avui.

 Busca a la pàgina http://cultura.gencat.es/llengcat/altres/index.htm#MMCC deu noms de diaris virtuals en català i ara cinc més de revistes virtuals. Passeja-t'hi per cada un dels diferents mitjans que has triat i digues quin és el que més consultaries i per què.

 Busca també dins la mateixa pàgina els diaris o revistes virtuals que són d'àmbit geogràfic més proper al teu poble o ciutat. Per exemple, si féssim l'activitat des de Sant Carles de la Ràpita, que és d'on t'escric,  els  alumnes triarien http://www.ampostaweb.com/revista/ http://www.readysoft.es/ebre/index.htm.  A partir d'aquests diaris, els alumnes els haurien de mirar i comparar-los amb els diaris d'àmbit més general i apuntar-ne les diferències.

Anem ara a per un gènere narratiu força popular: les rondalles. A partir de la pàgina http://www.marenostrum.org/thalassa/bibliotecadelmar/cuentos_ideas/rondalles/index.htm i

http://www.uv.es/~sillam/RondallaNet/laweb.htm els alumnes hauran d'imprimir les tres

rondalles que més els hagin agradat després d'haver-ne llegit unes quantes més. I d'aquestes preparar-se'n una per fer-ne una lectura oral davant la resta de la classe, a la qual poden ajudar-se amb animació de diferents sons, espais escènics...

Després encara han de fer les actitivats següents:

-Canviar el final d'una rondalla que hagin llegit.

-Investigar en la segona adreça esmentada quin és el nou tipus de rondalla que es dóna en l'actualitat. Que són les llegendes urbanes. I documentar-se'n i portar-ne una a classe i explicar-la.

 Un altre gènere que va ser força popular són les auques. Les possibilitats d'aplicació didàctica de les auques creiem que són molt generoses. Es pot fer llegir un llibre, per exemple, i després resumir-lo i escenificar-lo mijtançant una auca; o podem fer que els alumnes triïn un autor/a que els agradi, documentar-se sobre la seva vida i fer-ne una auca. A tall d'exemple, els nostres alumnes poden visitar la pàgina de les auques http://www.xtec.es/centres/a8033924/auques de l'IES FONT I QUER de Manresa. És una activitat que creiem que aniria bé fer-la en grups de

tres o quatre. També estaria bé que un cop acabades que cada grup fes una exposició oral, a l'estil medieval, en què es llegíssin aquestes auques.