T'agradaria conèixer la Barcelona virtual?

ANNA MARQUÉS

ÀREA: Llengua catalana

NIVELL: 4t d’ESO

ESTRUCTURA ON S’APLICARIA: CRÈDIT DE SÍNTESI

Enguany el crèdit de síntesi de 4t d’ESO volia ser "Una visita guiada per Barcelona", això és: els alumnes s’havien d’imaginar que tenien de convidat a casa un alumne que venia de l’estranger al qual mostraven de la ciutat comtal allò que tenia més interès.

Cada matèria planificava aleshores el seu apartat que després s’avaluaria segons les pautes també establertes.

Es tractaria doncs de modificar l’apartat concebut inicialment per treballar la llengua catalana fent ús d’aquesta nova tecnologia que és INTERNET.

PROJECTE DE TREBALL: T’agradaria conèixer la Barcelona virtual?

OBJECTIUS

Els objectius quedarien emmarcats en la globalitat de tota l’activitat, ara bé, especificaré aquells que corresponguin a la matèria concreta. També afegeixo ara que procuraré ofertar webs on la informació es pugui localitzar en llengua catalana:

OBJECTIUS DIDÀCTICS

Analitzar i produir un tipus concret de text: una notícia, una descripció.

Saber expressar opinions raonades.

Distingir les funcions del llenguatge i aplicar la que més convingui al text.

Diferenciar entre els diferents registres del llenguatge i aplicar el que convingui al text que s’elabori.

Planificació i preparació del treball escrit.

Donar consells o orientacions; formular ordres o prohibicions.

Revisar el lèxic a partir de l’ús de diccionaris.

Analitzar i reflexionar sobre l’ortografia.

Adquirir capacitat en l’ús de les eines informàtiques d’acord amb els requeriments de les activitats plantejades.

Ampliar el coneixement en l’ús de les tècniques informàtiques.

 

 

CONCEPTES

El text escrit: la descripció, la notícia, la postal

Els missatges orals: participació en un debat virtual.

Les funcions del llenguatge.

Els registres del llenguatge.

Consells i orientacions escrites.

Els diccionaris: lèxic

L’ortografia

INTERNET: una manifestació de la nova societat de la informació.

 

PROCEDIMENTS

Comprensió de l’esquema organitzatiu del text que cal elaborar.

Producció de missatges que podrien ser orals però que s’inscriuran en n marc virtual.

Adequació a les convencions de la classe d’escrit que correspongui.

Producció de textos narratius

Elaboració de marcs lèxics.

Consolidació de regles morfològiques i ortogràfiques.

Demostrar habilitat en el funcionament i maneig de comunicació a INTERNET.

 

ACTITUDS I HÀBITS

Valoració de la llengua com a forma d’expressió. Conscienciació de la importància del text escrit.

Interès per transmetre les pròpies opinions i per rebre les dels companys.

Valoració de la necessitat d’una varietat estàndard i d’una normativa comuna.

Atenció a la diversitat lingüística de la pròpia llengua.

Atenció a l’adequació o inadequació d’expressions lèxiques a contextos prèviament explicitats.

Interès per aplicar les normes ortogràfiques treballades.

Mostrar una actitud positiva vers les noves tecnologies.

 

 

 

 

ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME

Et proposem com a primera activitat, ja que tens a casa un hoste, d’acompanyar-lo a visitar a Barcelona algun paratge en què ell hi tingui interès i en cas que no tingui cap ocurrència teniu dues opcions:

 1. badoquejar una estona per la web de la ciutat
 2. Barcelona On Line

  http://www.barcelona.com/

 3. proposar-li d’entrada un itinerari que coneguis i tingui interès per tu: per ex. el barri gòtic, la Barcelona olímpica i la Sagrada Família.

Es tractaria després que us informéssiu sobre què passa aquests dies no sols a la ciutat sinó arreu i per això haureu de consultar algun diari:

 1. www.avui.com
 2. http://www.elperiodico.es/

 

Què us semblaria de visitar un museu?. En podríeu mirar primer un de Barcelona, però també podreu visitar-ne un del seu país. Imagina que ve de França. No us agradaria veure la Monalisa.

 1. Museu d'Art Contemporani de Barcelona – MACBA: http://www.macba.es/macbaesp.htm
 2. http://www.louvre.fr/espanol.htm

 

Trieu una imatge , aquella que més us hagi atret i definiu-ne els trets més importants. No us oblideu del títol.

Abans de marxar el teu amic li podries regalar un llibre i recomanar-n’hi un altre o una música en concret si t’agrada més. Per això primer hauràs d’anar a una llibreria i encarregar-lo i després revisar a la biblioteca perquè no te’n recordes de totes les dades que necessitarà per comprar-lo quan arribi a casa.

Us podeu moure per les següents webs

 1. Llibreria virtual: http://www.submarino.com
 2. http://www.crisol.es/scripts/crisol/crsprt.asp

 

i haureu de fer:

 1. La fitxa bibliogràfica de dos llibres
 2. La ressenya dels dos documents escollits.

 

Li escollim dues músiques a:

 1. http://www.stpauls.es/students/josem/midi.htm
 2. http://www.palaumusica.org/

(Interessant aquesta web per totes les referències culturals que ofereix en relació a l’edifici, actes...)

però les haurem d’intentar descriure també.

Com a regal també de comiat li podem dedicar una postal en la qual hi escriurem un missatge més personal. Aquesta activitat, en realitat, li hauríem d’enviar quan ja el nostre amic fos fora del país per evidenciar-li les bones estones que hem passat junts/juntes.

 1. http://www.lycos.es/service/postales/
 2. http://www.nosotras.com/
 3. http://www.activeshare.com/SPA/index.html

 

 

 

Finalment li haurem de preguntar què li ha semblat. Quina opinió en té del que ha vist. Caldrà però que estigui argumentada.

 

AVALUACIÓ

S’haurà de valorar cada activitat en particular. S’hauria d’elaborar una plantilla amb els requisits mínims que s’exigeixen de cada exercici en concret:

La descripció: Parts del text, lèxic, adequació a l’objecte, ortografia, presentació.

Elaboració d’un itinerari: ordres clares, morfologia verbal (has de...), planificació exacta dels moviments, lèxic, presentació.

La notícia: parts de la notícia, titular..., registre estàndard, lèxic, ortografia, presentació en forma de columnes.

Opinió: argumentació dels fets, lèxic.

Dedicatòria: registre col·loquial, presentació, ortografia.

Els valors-actituds s’haurien d’enregistrar mentre els alumnes estiguessin elaborant les diferents tasques.

 

 

 

 

 

 

COMENTARI FINAL

No sé si hi haurà oportunitat per comentar les activitats. En tot cas, penso que l’apartat de l’avaluació és el que més s’hauria de modificar ja que els profes, estem encara massa habituats a corregir els treballs sobre paper i algunes de les activitats proposades requeririen una avaluació in situ. Em refereixo, per exemple, a l’activitat de les postals.

Tot i que penso que INTERNET haurà de ser una activitat obligada als centres, encara és un procés lent. Si et pares a pensar que la informació t’arriba de molt lluny, el comentari resulta fora de lloc, però quan només et pots connectar en un temps molt limitat i no t’acaba d’arribar la pàgina o la imatge... aleshores el recurs perd la immediatesa.

Finalment, considero que tal vegada, en aquesta activitat hauré plantejat unes activitats que no són noves, l’originalitat rau en el mitjà virtual de dur-les a terme. El dubte que tinc és si aquest mitjà "revolucionari" no requeriria també una altra mena de tasques, menys convencionals.