" Un viatge per la Història "

SILVIA SOTERAS

La meva intenció és oferir als meus alumnes la possibilitat d'ampliar un tema o part d'un tema utilitzant internet com a recurs didàctic. Per això de moment tinc buscades diferents webs pels 5 primers temes ( crèdit comú 3 - Editorial Barcanova ).

Aquest estiu m'ha proposat preparar dues coses : una , a nivell personal , que és la que aqui es proposa ; l'altre és fer una webteca d'adreces interessants per tots els profes i de totes les àrees.

Com a responsable d'Innovació de l'escola m'he proposat donar aquesta eina al professorat per tal d'ajudar-los a fer servir internet

Aquesta proposta l'he feta també en el fòrum per veure si algú té material , però de moment no hi ha resposta.

Bé la proposta que faig pel crèdit és la següent :

Tema 1 : Ara i abans.

En l'apartat de cronologia i dins dels segles i les xifres romanes : proposo treballar els nombres romans en el programa que ens ofereix el clic que es pot trobar a :

www.xtec.es/recursos/clic

Aquesta activitat la faran tots els alumnes durant una hora i la utilitzarem com a reforç per aquells alumnes que no hagin assolit els mínims .

Tema 2 : Els temps remots.

Dins de l'apartat : Els nostres orígens : L'origen de l'ésser humà , farem servir un altre programa del Clic. En aquest cas es titula : Petjades d'home.

www.xtec.es/recursos/clic

Aquesta activitat també la faran tots els alumnes durant una hora.

En aquestes dues activitats els alumnes hauran d'agafar apunts de la informació que els dona.

En aquest tema tot aquell que vulgui ampliar els continguts podrà visitar:

www.pntic.mec.es/mem/claves_evolucion/index.html

i agafar informació lliure sobre aquell apartat que més estigui interessat.

En l'apartat de les formes de vida al Paleolític podran visitar dues webs :

www.unicam.es/arte/prehist/paleo/default.htm ( l'art en el Paleolític )

www.xtec.es/~nlinan/viatge/paleo

En l'apartat dels grans imperis agraris . Egipte . L'activitat a realitzar serà convertir el seu nom en l'escriptura jeroglífica i després buscar informació sobre deus egipcis.

www.egipto.com/museo/index.html

Tema 3 . Grècia.

Aquí els deixaré visitar l'Acròpolis i algun altre lloc per ells escollit.

Viatge per la Grècia Clàssica.

www.geocitis.com/capecanaveral/campus/2852

Si algú està interessat en la mitologia grega :

www.geocities.com/SouthBeach/Shores/4953

 

Tema 4 : Roma

Aquí podran anar allà on ells vulguin i treure informació en l'apartat que més els interessi.

www.xtec.es/~nlinan/viatge/roma

Tema 5 : Roma a Catalunya.

En aquest tema obligatòriament hauran de buscar informació de com a mimin 5 monuments de Tarraco.

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona :

www.mnat.es/mnat/cat/tarraco/index.htm

 

Amb aquesta adreça acabo el crèdit número tres. La intenció és buscar noves adreces pels temes del crèdit número quatre.

Pel proper crèdit encara no tinc una adreça per cada tema.

Pel que fa referència a la Història de Catalunya el curs passat vàrem visitar la web de la Generalitat per ampliar informació:

www.gencat.es/historia